Trump Journey MAGA 2020 – Vietnamese American Voters For Trump tại Eden Center - 10/11/20

Uploader: viethdtv

Original upload date: Sun, 11 Oct 2020 00:00:00 GMT

Archive date: Mon, 29 Nov 2021 00:57:32 GMT

Chương trình Sinh Hoạt tại Eden Center Falls Church, Virginia trong Chuyến Du Hành Xuyên Tiểu Bang Ủng Hộ Tổng Thống Trump Tái Đắc Cử Nhiệm Kỳ 2 của “ Trump Journey MAGA 2020 – Vietnamese American Vo
...
Show more