Documentary of Prince Naris Official

Uploader: Silpakorn Channel

Original upload date: Mon, 21 Apr 2014 00:00:00 GMT

Archive date: Mon, 06 Dec 2021 06:47:40 GMT

วีดิทัศน์พระประวัติและผลงานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผลงานสร้างสรรค์โดย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร