බදියුදීන්, සාලි, හිස්බුල්ලා ගැන රජය වහාම පියවර ගත යුතුයි... ඥානසාර හිමි පවසයි

Uploader: Ada Derana

Original upload date: Sun, 02 Jun 2019 00:00:00 GMT

Archive date: Tue, 21 Dec 2021 18:40:40 GMT

Govt. must take immediate action on Rishad, Salley and Hizbullah - Gnanasara Thero බදියුදීන්, සාලි, හිස්බුල්ලා ගැන රජය වහාම පියවර ගත යුතුයි... ඥානසාර හිමි පවසයි Watch More Video - http://goo.gl/2QWj
...
Show more