الله اکبر حامیان میرحسین در ساعت 21

Uploader: mitracana

Original upload date: Tue, 09 Jun 2009 00:00:00 GMT

Archive date: Sun, 07 Nov 2021 18:13:39 GMT

امشب 19 خرداد 88 موج سبز حامی میرحسین در پاسخ به حمایت از میرحسین فریاد الله اکبر سر دادند