Date uploaded: 2023-02-26 01:50:25

🚧⚡️ UFO ปรากฏขึ้นเหนือตุรกีเมื่อวันที่ 6/2/23 ก่อนเกิดแผ่นดินไหว วงแหวนคลื่นแสงที่ปล่อยออกมาจาก UFO แสดงถึงการเคลื่อนที่ของคลื่นของแผ่นดินไหวใต้ดิน #UFOTwitter #UFO #UFOs #UFOSightings #UAPTwitter #UAPs #UAP #เอเลี่ยน #ตุรกี / credit: Nakakura Seiji [twitter]